Τι γίνεται στην περίπτωση που παράγονται έσοδα κατά τη διάρκεια του έργου;

Στην περίπτωση αυτή, με τα έσοδα καλύπτεται η ιδία συμμετοχή των δικαιούχων του έργου. Αν τα έσοδα υπερκαλύψουν την ιδία συμμετοχή, τότε το πρόσθετο αυτό ποσό, που νοείται πλέον ως κέρδος, αφαιρείται από την χρηματοδότηση της Ε.Ε.

Εγγραφή στο newsletter μας

  • The email at which you wish us to contact you